Polityka Prywatności Portalu RezerwujSport

§ 1 Preambuła

1. Niniejszy dokument reguluje kwestie związane z ochroną danych osobowych przetwarzanych za pomocą portalu Rezerwuj Sport.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością portalu Rezerwuj Sport jest Jes Group Sp. z o.o. czyli spółka będąca właścicielką wskazanego portalu, którą prowadzi w formie działalności gospodarczej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Administrator w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przetwarza na podstawie art. 6 ust 1 lit a; b; c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 dane osób zatrudnionych w Jes Group Sp.z o.o. dane Użytkowników portalu Rezerwuj Sport, dostawców, dane klientów oraz kandydatów do pracy w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
4. W celu wykonania obowiązku z art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 Administrator wyznaczył w swoim przedsiębiorstwie Inspektora Ochrony Danych ( IOD) z którym można się skontaktować pod numerem : +48 665 582 755 lub adresem poczty elektronicznej kontakt@rezerwujsport.pl.

§ 2 Zbieranie danych

1. Administrator uzyskuje dane osobowe podmiotów oznaczonych w § 1 pkt 3 poprzez:
a. przekazanie bezpośrednie przez podmiot oznaczony w § 1 pkt 3;
b. przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej przez podmiot oznaczony w § 1 pkt 3
c. pobieranie z rejestrów publicznych;
d. stronę internetową https://rezerwujsport.pl/cms/polityka-prywatnosci/
2. Administrator powierza danych osób oznaczonych w § 1 pkt 3 następującym podmiotom:
a. przedsiębiorstwu programistycznemu prowadzącemu stronę https://rezerwujsport.pl/;
b. księgowej prowadzącej biuro rachunkowe,
c. właścicielom obiektów sportowych, które znajdują się na portalu Rezerwuj Sport,
d. firmą kurierskim i Poczcie Polskiej,
3. Administrator przed faktycznym powierzeniem danych osobowych zawiera z odbiorcami danych stosowne umowy powierzenia przetwarzania. Administrator prowadzi ewidencję umów powierzenia przetwarzania.
4. Do przetwarzania danych osobowych w Jes Group Sp.z o.o. zostają upoważnione przez Administratora osoby zatrudnione po uprzednim zapoznaniu się przez wskazane osoby z Polityką Bezpieczeństwa Informacji obowiązującą w Jes Group Sp.z o.o. i złożeniu stosownych oświadczeń.
5. Dane podmiotów oznaczonych w § 1 pkt 3 są zbierane w zakresie niezbędnym do wykonania celu, dla którego są zbierane. W przypadku gdy Administrator uzyska dane podmiotów oznaczonych w § 1 pkt 3 w zakresie szerszym niż jest to konieczne ( tzw. dane zbyteczne) Administrator niezwłocznie usuwa wskazane dane przekraczające zakres niezbędny.
6. Zakres przetwarzanych danych kontrahentów, klientów oraz dostawców wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o produktach przedsiębiorstwa nie przekracza zakresu danych personalnych, teleadresowych oraz innych danych niezbędnych do prawidłowych rozliczeń finansowych. Wskazany zakres nie zawiera szczególnych kategorii danych.
7. Administrator przetwarza dane do czasu zrealizowania celu ich przetwarzania ( wykonania usługi, trwania stosunku zatrudnienia, prowadzenia procesu rekrutacji) a po upływie tego terminu przetwarza tylko te dane podmiotów oznaczonych w § 1 pkt 3, których archiwizowanie jest konieczne, ze względu na przepisy ustawy o rachunkowości oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
8. RezerwujSport w celach promowania możliwości rezerwacji obiektów sportowych oraz uprawiania sportu używa portali społecznościowych. Przykładem, jest możliwość udostępnienia informacji o zarezerwowanym obiekcie sportowym na Facebook-u. Dodatkowo RezerwujSport prowadzi profile na różnych portalach społecznościowych. Za ich pośrednictwem użytkownik oraz właściciele obiektów mają możliwość udostępnienia informacji o sobie. Informacje te są dla nas niezwykle ważne aby RezerwujSport był dobrze funkcjonującym portalem. Korzystając z tych informacji mamy możliwość np. usprawnić, spersonalizować lub dostosować portal do potrzeb użytkowników. Istnieje również możliwość zalogowania się do RezerwujSport za pomocą portali społecznościowych. W celu uzyskania informacji w jaki sposób są przetwarzane informację w tej sytuacji, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności używanego portalu społecznościowego.

§ 3Prawa osób, których dane dotyczą

1. Każdy podmiot oznaczony w § 1 pkt 3 przekazujący swoje dane osobowe ma prawo zwrócić się z wnioskiem do Administratora danych osobowych o udzielenie informacji dotyczących danych osobowych (w szczególności o zakres i cel przetwarzanych danych) wskazanego podmiotu przetwarzanych przez Administratora. Wniosek powinien zostać sporządzony w formie pisemnej, osobiście podpisany przez upoważnionego i przesłany do Administratora. Wskazany wniosek należy przesłać na adres siedziby Administratora lub w formie skanu na adres elektroniczny kontakt@rezerwujsport.pl.
2. Administrator udzieli odpowiedzi na wniosek w terminie miesiąca od odebrania wniosku o udzielenie informacji, z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego paragrafu. Oprócz odpowiedzi na wniosek, Administrator dostarczy wnioskodawcy jedną kopię wszystkich danych, które przetwarza w ramach swojej działalności. Wnioskodawca ma prawo zażądać przedłożenia więcej niż jednej kopii, przy czym Administrator ma prawo uzależnić wydanie kopii od dokonania opłaty. Wskazany wniosek należy przesłać na adres siedziby Administratora lub adres elektroniczny kontakt@rezerwujsport.pl
3. Każdy podmiot, którego dane przetwarza Administrator danych osobowych ma prawo do żądania sprostowania, uaktualnienia, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, uzyskania swoich danych w ustrukturyzowanym formacie oraz przekazania oznaczanego formatu danych osobowych do wskazanego przez niego administratora, jak również prawo do żądania usunięcia danych. Wniosek powinien zostać przesłany elektronicznie na adres kontakt@rezerwujsport.pl Osoby, które wyraziły zgodę na otrzymywanie newsletter ’a mogą wskazaną zgodę odwołać w każdym czasie poprzez wysłanie maila o treści ,, Cofam zgodę na otrzymywanie newsletter ’a na adres kontakt@rezerwujsport.pl
4. Administrator ma obowiązek ustosunkowania się do wniosków osób, których dane przetwarza bez zbędnej zwłoki a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania wniosku. W sytuacji gdy charakter żądania jest skomplikowany lub Administrator otrzymał dużą ilość wniosków, termin można przedłużyć o kolejne dwa miesiące, po uprzednim poinformowaniu wnioskodawcy w terminie 30 dni od otrzymania wniosku o przyczynie opóźnienia. Administrator przesyła odpowiedź w formie elektronicznej, chyba że osoba składająca wniosek zażąda formy pisemnej. Administrator informuje wnioskodawcę o konieczności przedłużenia terminu do udzielenia odpowiedzi.
5. Każdy, czyje dane są przetwarzane przez Administratora w celach związanych z przesyłaniem newsletter ’a, ma prawo zgłoszenia sprzeciwu dot. przetwarzania jego danych przez Administratora, który dla swojej szybszej skuteczności powinien zostać wysłany w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub skan na adres elektroniczny.
6. W przypadku , gdy Administrator nie odpowie w terminie ustawowym na wskazane w niniejszym dokumencie wnioski, wnioskodawcy przysługuje skarga do organu nadzorczego. Zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi organem nadzorczym w sprawie ochrony danych osobowych do którego można kierować skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 4 Polityka cookies

1. Podczas wizyty na stronie https://rezerwujsport.pl/ nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe – anonimowe informacje takie jak czas twojej wizyty, adres ip, adres url, przeglądarka, itp.
2. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią firmy.
3. Strona https://rezerwujsport.pl wykorzystuje ciasteczka („cookies”). Identyfikują one przeglądarkę osoby odwiedzającej oraz usprawniają działanie serwisu. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. RezerwujSport używa plików cookies aby:
a. strona internetowa była jak najbardziej spersonalizowana dla klienta,
b. sesje użytkownika po zalogowaniu zostały zapamiętane
c. uzyskać statystyki oglądalności w celu poprawy funkcjonowania portalu
4. Dodatkowo nasz serwis gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron https://rezerwujsport.pl takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie używamy Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookies i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej podstronie.
2. Niniejszy dokument rozpoczyna obowiązywanie z chwilą umieszczenia na stronie https://rezerwujsport.pl