Regulamin portalu internetowego
RezerwujSport.pl

Portal RezerwujSport.pl powstał z miłości do sportu*.

* Każdy kontrakt podpisany przez Micheala Jordana w NBA posiadał zapisek:
„Z miłości do koszykówki”. RezerwujSport.pl chce być jak Michael.

§1
ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich operacji wykonywanych przez JES GROUP Sp z o.o., z siedzibą we Wrocławiu za pośrednictwem portalu www.rezerwujsport.pl.
2. Używając wymienionego portalu Właściciele Obiektów jak i Użytkownicy oświadczają, że przeczytali, zrozumieli i zaakceptowali Regulamin RezerwujSport.pl.

§2
DEFINICJE

1. RezerwujSport – serwis internetowy działający pod domeną www.rezerwujsport.pl, której właścicielem oraz organem odpowiedzialnym jest JES GROUP Sp. z o. o., z siedzibą we Wrocławiu.
2. Właściciel Obiektu – partner RezerwujSport korzystający z Panelu Właściciela w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
3. Panel Właściciela – część oprogramowania dostępna w serwisie RezerwujSport do użytku przez Właściciela Obiektu. Umożliwia on sprzedaż Właścicielowi obiektu swoich Produktów oraz udostępnienie grafiku godzinowego Obiektu online.
4. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, rezerwująca i opłacająca Produkty wystawione przez Właściciela Obiektu przy pomocy Aplikacji dla Użytkownika.
5. Aplikacja dla Użytkownika – część oprogramowania dostępna pod adresem www.rezerwujsport.pl do użytku przez Użytkowników chcących zakupić Produkty oferowane przez Właściciela Obiektu.
6. Konto – prywatna część Aplikacji dla Użytkownika stworzona dla zalogowanych Użytkowników.
7. Produkt – usługi sportowe, rekreacyjne, w tym również możliwość wynajmu Obiektu na cele sportowe lub rekreacyjne, oferowane przez Właściciela Obiektu w prowadzonym przez niego Obiekcie.
8. Obiekt – miejsce służące do realizacji aktywności sportowej lub rekreacyjnej, spełniające normy jakościowe i bezpieczeństwa, w którym Właściciel Obiektu prowadzi działalność w danym zakresie sportowym lub rekreacyjnym.                                                                                                                                        9. Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

§3
ZAKRES USŁUG

1. RezerwujSport.pl umożliwia dostęp Właścicielowi Obiektu do Panelu Właściciela, na którym Właściciel Obiektu udostępnia Produkty Użytkownikom. Przy pomocy strony internetowej www.rezerwujsport.pl Użytkownicy mogą dokonywać poszukiwań, wyboru i zakupu Produktów.
2. Portal RezerwujSport.pl działa wyłącznie jako pośrednik pomiędzy Użytkownikami a Właścicielami Obiektów w transakcjach zakupu Produktów. Użytkownik dokonując wyboru/zakupu Produktu wchodzi w bezpośredni (prawnie skuteczny) stosunek umowny z Właścicielem Obiektu, u którego Użytkownik dokonał zakupu Produktu.
3. Informacje o Produktach umieszczone na portalu RezerwujSport są dostarczane bezpośrednio przez Właścicieli Obiektów, a RezerwujSport mimo najwyższej profesjonalnej jakości swoich usług oraz dokładania należytej staranności we współpracy z Właścicielami Obiektów, nie jest w stanie ich weryfikować ani sprawdzać i dlatego też RezerwujSport nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Produkty, w tym nie gwarantuje realizacji Produktów, ani ich jakości czy zgodności z umieszczonym opisem.
4. RezerwujSport nie pobiera żadnych opłat od Użytkowników za używanie Aplikacji dla Użytkownika.

§4
Użytkownik

1. Użytkownik korzystający z RezerwujSport rozumie i akceptuje niniejszy Regulamin.
2. Użytkownik, poprzez rejestrację w Aplikacji, wyraża zgodę na przetwarzanie przez JES GROUP Sp z o.o., z siedzibą we Wrocławiu jego danych osobowych podanych przy wykupieniu Produktów.
3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych podczas wykupienia Produktów jest obowiązkowe w celu umożliwienia Właścicielowi Obiektów sprzedaży Produktów i świadczenia swoich usług profesjonalnie i na wysokim poziomie.
4. Użytkownik kupujący Produkty za pośrednictwem RezerwujSport wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z korzystaniem z RezerwujSport. Powiadomienia dotyczą w szczególności informacji związanych z procesem zakupu Produktów od Właściciela Obiektu (np. potwierdzenie rezerwacji lub jej anulowanie). Wszelkie powiadomienia przewidziane w Regulaminie kierowane będą na podany przez Użytkownika adres e-mail.
5. Osoba fizyczna poniżej 15 roku życia, która posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, musi mieć zgodę przedstawiciela ustawowego na używanie RezerwujSport. Użytkownik kupujący Produkty poprzez RezerwujSport oświadcza, że posiada powyższą zgodę. W sytuacji dokonania zakupu przez osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, taki zakup zostanie anulowany.
6. Obowiązkiem Użytkownika jest podawanie kompletnych i zgodnych z prawdą swoich danych osobowych oraz swoich danych kontaktowych. Szczegóły na temat ochrony danych osobowych przetwarzanych przez JES GROUP Sp. z o. o znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie
7. Pełny dostęp do funkcjonalności (takich jak: panel użytkownika, rezerwowanie Produktów, komentowanie obiektów i inne) i treści Aplikacji jest udostępniany Użytkownikowi po zalogowaniu się do Konta na stronie tutaj.
8. Użytkownik umieszcza swoje dane osobowe i kontaktowe dobrowolnie oraz oświadcza, że podane informacje nie naruszają praw osób trzecich i ma pełne prawo do posługiwania się nimi. Użytkownik powinien powstrzymać się od umieszczenia danych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).
9. Po wykupieniu Produktu przez Użytkownika, Właściciel Obiektu, w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych będzie uprawniony do bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem na podany przez niego adres e-mail lub numer telefonu, w celach związanych z dokonanym zakupem Produktu lub procesem posprzedażowym.
10. Aplikacja powinna być używana przez Użytkownika w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. Użytkownik oświadcza, iż nie będzie podejmował działań zakłócających pracę Aplikacji, a także że nie będzie sam ani przy udziale osób trzecich zmieniać, przeciążać, obchodzić oraz łamać zabezpieczeń Aplikacji.
11. RezerwujSport zakazuje umieszczania w jakimkolwiek miejscu na stronie internetowej www.rezerwujsport.pl treści niezgodnych z prawdą lub z prawem oraz dobrymi obyczajami. W przypadku naruszenia powyższej zasady RezerwujSport jest uprawniony do usunięcia tych treści, a także do zablokowania Konta Użytkownika.
12. Zakazane jest kopiowanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie oraz reprodukowania całości lub jakichkolwiek części Aplikacji.
13. Użytkownik ma obowiązek zapewnienia poufności i bezpieczeństwa swojego Konta. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania telefonicznie na nr tel. 665 582 755 lub poprzez pocztę e-mail, na adres kontakt@rezerwujsport.pl RezerwujSport w sytuacji, gdy jego Konto zostało bezprawnie użyte przez osoby trzecie.
14. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie treści umieszczane przez niego na stronie www.RezerwujSport.pl.
15. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać w jakikolwiek sposób komentarzy innych Użytkowników.
16. Każda osoba, która wejdzie na stronę www.rezerwujsport.pl będzie miała możliwość dopisania podanego przez siebie adresu e-mail do listy newsletter’owej RezerwujSport. Każda osoba, dopisana do listy newsletter’owej RezerwujSport w każdym czasie może zrezygnować z subskrypcji newslettera RezerwujSport.
17. Priorytetem RezerwujSport jest dbanie o prywatność Użytkowników. Zasady dotyczące Polityki prywatności można znaleźć tutaj.
18. RezerwujSport jest stworzony tylko dla Użytkowników chcących wykupić Produkty do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownicy nie mają prawa odsprzedawać wykupionych Produktów lub umieszczać na zewnętrznych stronach głębokich linków (deep-link) od RezerwujSport, wykorzystywać ich, kopiować, używać specjalnych programów do przeszukiwania zawartości stron, prezentować, pobierać i rozpowszechniać jakichkolwiek treści lub informacji, oprogramowania, rezerwacji Produktów dostępnych na stronie internetowej www.rezerwujsport.pl w jakichkolwiek celach i działaniach, w szczególności komercyjnych lub konkurencyjnych.
19. Użytkownik posiadający Konto ma możliwość wystawienia swojego publicznego komentarza oraz ocenienia zakupionego Produktu na profilu Obiektu. RezerwujSport nie bierze żadnej odpowiedzialności za wystawione komentarze, opinie czy opisy Użytkowników. RezerwujSport zastrzega sobie jednak możliwość usunięcia komentarza, opinii czy opisu w sytuacji kiedy będzie uprawdopodobnione, że może naruszać dobra osobiste osób trzecich lub będzie obraźliwy, wulgarny lub negatywnie wpływający na interesy RezerwujSport.

§5
Kupowanie Produktów przez Użytkownika za pomocą Aplikacji

1. Użytkownik zobowiązany jest podać swoje poprawne dane osobowe (Imię, numer telefonu oraz adres e-mail) RezerwujSport, aby mieć możliwość wykupienia Produktu za pośrednictwem RezerwujSport.
2. Za pośrednictwem Aplikacji Użytkownik ma możliwość kupowania Produktów za pomocą pośrednika płatności PayU, który jest bezpiecznym kanałem płatniczym w Internecie. Regulaminy oraz zasady działania PayU są dostępne pod adresem www.payu.pl/pliki-do-pobrania.
3. Przed wykupieniem Produktu Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z zasadami dotyczącymi Produktu; w tym w szczególności Regulaminem Obiektu. Opłacenie Produktu w Aplikacji jest równoznaczne z zapoznaniem się z zasadami danego Obiektu i zaakceptowanie ich.
4. Żaden z Produktów nie zostanie zarezerwowany dla Uzytkownika ani nie zostanie sprzedany Użytkownikowi bez uprzedniej zapłaty za Produkt
5. Za opłacenie Produktu uznaje się akceptację transakcji w systemie pośrednika płatności PayU oraz przesłanie informacji przez pośrednika płatności PayU o dokonanym zakupie Produktu do RezerwujSport.
6. Zakupienie przez Użytkownika Produktu oraz otrzymanie e-maila potwierdzającego zakup Produktu stanowi zawarcie umowy sprzedaży między Użytkownikiem a Właścicielem Obiektu.
7. Użytkownik jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży wykupionego Produktu w przeciągu 24 godzin od godziny zakupu, z zastrzeżeniem, że odstąpienie od zakupu Produktu musi zostać wykonane minimum 24 godziny przed rozpoczęciem realizacji Produktu. Anulowanie zakupu należy wykonać za pomocą Konta Użytkownika poprzez wybranie opcji Anuluj.

Przykład 1:
Użytkownik wykupuje Produkt w sobotę o godzinie 8:00 na niedzielę na godzinę 13:00. Użytkownik może odstąpić od zakupionego Produktu do godziny 13 w sobotę.
Przykład 2:
Użytkownik wykupuje Produkt w poniedziałek o godzinie 16:00 na piątek na godzinę 17:00. W tym przypadku Użytkownik ma czas do wtorku do godziny 16:00 na odstąpienia od zakupu Produktu.
8. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Użytkownika od umowy sprzedaży Produktu, Użytkownik otrzyma na swoje Konto potwierdzenie anulacji, a następnie RezerwujSport prześle Użytkownikowi pobraną kwotę w przeciągu 5 dni roboczych na konto bankowe, z którego została pobrana opłata.
9. W sytuacji kiedy Użytkownik złożył skuteczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Użytkownik nie będzie miał możliwości wystawienia oceny Produktowi.
10. Za jakość Produktów odpowiedzialny jest wyłącznie i w całości Właściciel Obiektu oferujący i wykonujący Produkty. RezerwujSport nie jest odpowiedzialny ani z tytułu rękojmi ani gwarancji za Produkty.

§6
Kupowanie Produktów przez Użytkownika bez pomocy Aplikacji

1. W sytuacji kiedy Użytkownik nie znalazł poszukiwanego Produktu w Aplikacji, może się skontaktować z RezerwujSport pod adresem kontakt@rezerwujsport.pl lub obiekt@rezerwujsport.pl lub telefonicznie +48 665 582 755 w celu znalezienia poszukiwanego Produktu Indywidualnego.
2. Oplata za Produkt Indywidualny ustalana będzie każdorazowo pomiędzy Użytkownikiem, a RezerwujSport w zależności od rodzaju zlecenia natychmiast po jego otrzymaniu.
3. RezerwujSport jest zobligowany do przedstawienia Użytkownikowi proponowanych Produktów Indywidualnych w przeciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania zlecenia, o którym mowa w ust.1.
4. W przypadku, kiedy RezerwujSport znajdzie dla Użytkownika odpowiedni Produkt Indywidualny, Użytkownik jest zobligowany do przeprowadzenia całego procesu zakupu Produktu Indywidualnego przy pomocy RezerwujSport pod rygorem kary finansowej w wysokości wartości zlecenia. RezerwujSport dokona wszelkich starań aby odnaleźć poszukiwany Produkt wśród Właścicieli Obiektów.
5. Po zaproponowaniu Produktów Indywidualnych przez RezerwujSport Użytkownik, niezależnie od końcowego wyniku zlecenia, ma zakaz podpisywania umowy z Właścicielem Obiektu w zakresie Produktu Indywidualnego bez udziału RezerwujSport w przeciągu kolejnych sześciu miesięcy pod rygorem kary finansowej w wysokości wartości zlecenia.

§7
Ceny

1. RezerwujSport dokłada wszelkich starań, aby ceny Produktów były wysoce konkurencyjne.
2. Wszystkie ceny są wartościami brutto.
3. Priorytetem RezerwujSport jest, aby Użytkownik płacił za Produkty najniższą możliwą cenę. Z tego powodu RezerwujSport oferuje Gwarancję najniższej ceny, na zasadach szczegółowo określonych tutaj.

§8
Prawa i Obowiązki Właściciela Obiektu

1. Właściciel Obiektu staje się partnerem RezerwujSport, z dostępem do Panelu Właściciela, w chwili podpisania odrębnej umowy z RezerwujSport.
2. Konto Właściciela Obiektu lub jego część (kalendarz Obiektu) mogą zostać usunięte z portalu RezerwujSport tylko w sytuacji, kiedy nie były dokonywane na nim rezerwacje wykonane przez jakiegokolwiek Użytkownika przy użyciu portalu RezerwujSport.
3. Właściciele Obiektów mają stały dostęp do Panelu Właściciela i są wyłącznie i w pełni odpowiedzialni za umieszczane prawdziwych informacji na stronie Obiektu.
4. Właściciel Obiektu oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania wszelkimi materiałami, w tym w szczególności zdjęciami oraz innymi utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych umieszczanymi na profilu Obiektu.
5. Panel Właściciela uprawnia Właściciela Obiektu do określania cen danych Produktów.
6. Właściciel Obiektu posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do udostępnionych przez niego treści/materiałów w Aplikacji i poprzez podpisanie umowy z RezerwujSport udziela RezerwujSport licencji na korzystanie z nich dla celów związanych z wykonywaniem tej Umowy i zapewnienia legalnego funkcjonowania Aplikacji.
7. Właściciel Obiektu oświadcza, iż oferowane przez niego Produkty spełniają normy jakościowe i bezpieczeństwa.
8. RezerwujSport zastrzega sobie prawo do wykorzystywania opublikowanych przez Obiekt treści do celów promocyjnych i reklamy RezerwujSport i Aplikacji
9. Właściciel Obiektu posiada prawo do bezzwłocznego wypowiedzenia umowy sprzedaży zawartej z Użytkownikiem z przyczyn takich jak:
– Użytkownik umyślnie wpisał fałszywe albo niekompletne dane osobowe,
– Użytkownik narusza swoje zobowiązania i obowiązki wobec Obiektu, wynikające z Regulaminu Obiektu lub innych zasad obowiązujących w Obiekcie, udostępnionych Użytkownikowi, na zasadach tam wskazanych,
10. Właściciel Obiektu jest odpowiedzialny za ochronę danych osobowych uzyskanych od użytkowników wykupujących Produkty w jego Obiekcie za pomocą Aplikacji.
11. Właściciel Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za błędy systemu RezerwujSport, w tym przerwy w funkcjonowaniu systemu lub działanie serwerów, chyba że zaistniały problem nastąpił z przyczyn leżących po stronie Właściciela Obiektu,
12. Właściciel Obiektu ma obowiązek umieszczania prawdziwych ofert i cen Produktów na swoim profilu. W sytuacji, kiedy Użytkownik zapłacił przez RezerwujSport zbyt niską lub za wysoką kwotę, Właściciel Obiektu ma obowiązek poinformować o tym zdarzeniu RezerwujSport.
13. Właściciel Obiektu oświadcza, iż nie będzie działał na szkodę RezerwujSport oraz Aplikacji.

§9
Uprawnienia i odpowiedzialność RezerwujSport

1. RezerwujSport jest uprawniony do przekazania danych Użytkownika i innych informacji zamieszczonych w Aplikacji wyłącznie uprawnionym organom władzy państwowej, sądom, prokuraturze.
2. Obowiązkiem RezerwujSport jest dbałość o poprawne funkcjonowanie Aplikacji.
3. RezerwujSport dokona wszelkich starań aby zarówno Panel Właściciela jak i Aplikacja dla Użytkownika działała w sposób ciągły. RezerwujSport dokona wszelkich starań aby wszystkie zaistniałe awarie były jak najszybciej naprawione. Użytkownikom jak i Właścicielom Obiektów nie przysługują żadne roszczenia z tytułu awarii Panelu Właściciela lub Aplikacji dla Użytkowników. RezerwujSport nie ponosi odpowiedzialności za:
a. przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji, z przyczyn od RezerwujSport niezależnych,
b. błędy w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych oraz sieci telekomunikacyjnych podczas dokonywania płatności przez Użytkowników oraz podczas korzystania z Aplikacji,
c. kompletność i prawdziwość danych osobowych zamieszczonych w Aplikacji przez Użytkowników,
d. nieprzestrzeganie przez Użytkowników Regulaminu RezerwujSport,
e. szkody wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu przez Użytkowników lub Właścicieli Obiektów,
f. problemy oraz szkody wynikające z niewypłacalności Użytkowników,
g. szkody poniesione przez Użytkowników lub Właścicieli obiektów w związku z zablokowaniem lub usunięciem Konta z Aplikacji, na zasadach wynikających z Regulaminu
h. zmiany w wykupionych Produktach wykonanych przez Właścicieli Obiektów lub Użytkowników.
4. W celu poprawy funkcjonowania Aplikacji, RezerwujSport jest uprawniony do naprawy lub modernizacji Aplikacji. W tej sytuacji RezerwujSport jest uprawniony do częściowego lub całkowitego czasowego wyłączenia funkcjonowania Aplikacji do momentu dokończenia prac modernizacyjnych i aktualizacyjnych. O każdym planowanym wyłączeniu Aplikacji Użytkownicy i Właściciele obiektów zostaną zawiadomieni.
5. RezerwujSport ma prawo do wglądu w Konta Użytkowników oraz Właścicieli Obiektów w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji.
6. RezerwujSport jest uprawniony do przeniesienia w całości lub w części wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Aplikacją na dowolnie wybrane osoby trzecie bez konieczności uprzedniego uzyskania zgody Użytkowników lub Właścicieli Obiektów.
7. RezerwujSport ma możliwość opublikowania następujących treści w celach marketingowych: liczbę korzystających z Aplikacji Użytkowników lub Właścicieli Obiektów, liczby wykupionych Produktów przez Użytkowników oraz kwoty zrealizowanych transakcji przez Użytkowników.
8. RezerwujSport zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy zawartej z Właścicielem Obiektu dwa tygodnie przed zakończeniem kolejnego miesiąca lub w terminie natychmiastowym z powodu niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy lub istotnych naruszeń umowy przez Właściciela Obiektu lub działania na szkodę RezerwujSport.

§10
Reklamacje

1. Użytkownicy oraz Właściciele Obiektów mają prawo do reklamacji działania lub niedziałania Aplikacji poprzez skontaktowanie się z RezerwujSport.
2. Reklamacje należy wysłać niezwłocznie po stwierdzeniu wadliwego działania lub niedziałania Aplikacji za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@rezerwujsport.pl.
3. Każda reklamacja będzie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadkach skomplikowanych reklamacji, RezerwujSport zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu, nie dłużej jednak niż do 28 dni od otrzymania reklamacji.
4. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis przedmiotu reklamacji.
5. RezerwujSport zastrzega sobie prawo do żądania od reklamującego udzielenia dodatkowych informacji lub wyjaśnień w terminie 7 dni od skontaktowania się z reklamującym Użytkownikiem. W przypadku, kiedy RezerwujSport nie uzyska odpowiedzi, RezerwujSport jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
6. Decyzja RezerwujSport w sprawach dotyczących reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
7. Reklamacje Użytkownika wobec Właściciela Obiektu związane z Produktami mogą być zgłaszane zarówno bezpośrednio do Właściciela Obiektu, jak i do RezerwujSport. W przypadku przesłanej reklamacji do RezerwujSport, będzie ona w przeciągu jednego dnia roboczego przesłana do danego Właściciela Obiektu. W powyżej opisanej sytuacji RezerwujSport będzie pełnić rolę mediatora w sporze.

§11
Dane osobowe. Polityka prywatności

1. Administratorem wszelkich danych osobowych zebranych w związku z funkcjonowaniem Aplikacji jest JES GROUP Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Księcia Witolda 1.
2. Wspomniane powyżej dane są zbierane, aby Aplikacja prawidłowo funkcjonowała i spełniała warunki oznaczone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679.
3. RezerwujSport dokona wszelkich starań, aby chronić dane osobowe swoich klientów. Szczegółowe zasady Polityki Prywatności można znaleźć tutaj.
4. Użytkownik ma prawo do dostępu oraz poprawy swoich danych.
5. RezerwujSport oświadcza, iż żadne z danych osobowych i informacji udostępnionych przez Użytkowników nie są używane do celów innych niż wynikające z Regulaminu i celów dla jakich została stworzona i funkcjonuje Aplikacja. Nie są one również sprzedawane osobom trzecim.
6. Właściciele Obiektów uzyskają dostęp do danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników w Aplikacji, w sytuacji zakupu Produktów u danego Właściciela Obiektu. Użytkownik piszący komentarzy na profilu Obiektu, udostępnia swoje dane osobowe wszystkim użytkownikom w Internecie.
7. W celu uzyskania informacji na temat danych osobowych należy skontaktować się z RezerwujSport pod adresem e-mail: pomoc@rezerwujsport.pl.
8. RezerwujSport posługuje się plikami typu “cookies”, które umożliwiają gromadzenie informacji związanych z korzystaniem z Aplikacji. Pliki “cookies” to pliki tekstowe, które zapisywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających Aplikację, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania z Aplikacji. Brak włączonej obsługi plików “cookies” może powodować nieprawidłowości lub utrudnienia w funkcjonowaniu Aplikacji.                                                                            9. Użytkownicy zainteresowani otrzymywaniem newsletter’a dotyczącego działalność JES GROUP Sp. z o.o. mogą zapisać się z bazy newsletter za pomocą formularza znajdującego się na stronie RezerwujSport. Podczas rejestracji konieczne jest wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych osobowych przez JES GROUP Sp. z o.o. w celach wysyłki nwesletter’a. Oznaczoną zgodę można w każdym czasie cofnąć wysyłając wiadomość elektroniczną o treści: Cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez JES GROUP Sp. z o.o. w celu wysyłki newsletter’a na adres: info@rezerwujsport.pl.

§12
Postanowienia końcowe

1. RezerwujSport zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu na stronie internetowej www.rezerwujsport.pl.
2. Wszelkie zmiany wprowadzone w Regulaminie obowiązują od dnia opublikowania jednolitego tekstu Regulaminu na stronie RezerwujSport.
3. Użytkownik ma prawo nie zaakceptować zmian Regulaminu poprzez usunięcie swojego Konta w terminie 7 dni, liczonych od dnia opublikowania jednolitego tekstu Regulaminu po zmianach. W sytuacji, gdy Użytkownik nie usunie Konta, przyjmuje się, że nowy Regulamin został przez niego przeczytany, zrozumiany i zaakceptowany.
4. RezerwujSport zastrzega sobie wszystkie prawa autorskie do Aplikacji oraz prawa wynikające z licencji.
5. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.
6. Proponowana forma Regulaminu i poziom jego szczegółowości ma na celu wprowadzenie dobrej polityki informacyjnej i stworzenie wysokiej jakości procesów komunikacyjnych między stronami.